CELEBRATING 4TH INTERNATIONAL DAY OF YOGA AT PODAR SCHOOL