CELEBRATING INTERNATIONAL DAY OF YOGA AT PODAR SCHOOL