Dishonesty is not the best policy – Dr. Jayadeva Yogendra