Pratipaksha Bhavana, Nispandabhava & Anitya Bhavana (Satsang)